Ads Top

Call Circulaire Economie – gebouwde omgeving en kunststoffen

Binnen de door het ministerie van OCW geïnitieerde Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda in 2017 zijn middelen gereserveerd voor extra initiatieven rondom de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met vakdepartementen. Het onderzoeksprogramma Circulaire economie is hier een van de resultaten van.

Het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO en TNO openen in februari een call binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma wil samenwerking over de disciplines heen realiseren.  met concrete stappen  naar een circulaire economie.

De inhoudelijke focus van de call ligt op de kunststoffen en de gebouwde omgeving. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De NWA-route Circulaire Economie heeft samen met Regieorgaan SIA, TNO en de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) het programmakader opgesteld.

In de onderzoeksprojecten, met een looptijd van twee jaar, worden fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbonden aan vragen uit de praktijk. De projecten zullen gaan over kansen voor circulariteit zowel in de gebouwde omgeving als voor de kunststofindustrie. Juist op deze gebieden heeft Nederland een significante industrie, inclusief mkb, met grote ambities voor hun bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. Eveneens is er een goede onderzoekinfrastructuur op deze twee thematische gebieden die de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek kan borgen.

De inhoudelijke vraagstukken uit de praktijk vragen om interdisciplinaire samenwerking  tussen alfa-, bèta- en gammawetenschappers in het domein van zowel fundamenteel, praktijkgericht als toegepast onderzoek. Onderzoekers van hogescholen, universiteiten, rijkskennisinstellingen en TNO gaan samenwerken in elk van de twee projecten. Stakeholders uit de praktijk worden nadrukkelijk betrokken bij de programma’s om de aansluiting bij de praktijk zo groot mogelijk te maken.

In samenspraak met de NWA-route Circulaire Economie is ervoor gekozen om tot de twee onderzoeksvoorstellen te komen middels de sandpit-methode: daarbij werkt een geselecteerd gezelschap in een serie workshops aan twee afzonderlijke projectvoorstellen. Experts en andere deelnemers geven tijdens het proces feedback op de projectvoorstellen. Het resultaat is twee projectvoorstellen die voor beoordeling ingediend worden bij Regieorgaan SIA. Voor de uiteindelijke twee geselecteerde onderzoeksvoorstellen is ongeveer €500.000 per project beschikbaar.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.