Ads Top

HVC schrijft zwarte cijfers

De afgelopen jaren lag de focus op efficiency en kostenreductie. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat HVC, een jaar eerder dan gepland, over 2014 weer zwarte cijfers schrijft. Het nettoresultaat verbeterde met €10 miljoen naar €5,1 miljoen. Er werden diverse stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

Net als in het afgelopen jaar zet HVC de komende jaren flink in op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. In de huidige grijze container zitten nog veel waardevolle materialen die kunnen worden gebruikt in nieuwe producten. Zo zit er bijvoorbeeld nog veel gft, plastic en papier in de restcontainer. Directeur Wim van Lieshout: “Wij streven de overheidsdoelstelling van 75% recycling van huishoudelijk afval in 2020 na, want het is zonde om waardevolle materialen te verbranden. Wij zien inwoners daarbij als de belangrijkste schakel: afvalscheiding vindt meestal plaats in de keuken. Het is daarom van belang om het scheiden van afval voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken.” Ook op het gebied van duurzame energie heeft HVC in het afgelopen jaar weer vorderingen gemaakt. De warmtenetten in Dordrecht en Alkmaar zijn verder uitgebreid en kunnen ieder op termijn zo’n 10.000 woningen en bedrijven van warmte voorzien. Van Lieshout: “Voor HVC is de warmtevisie die minister Kamp vorige week gepresenteerd heeft een mooie steunbetuiging. Wij zijn blij met het standpunt van de minister om de overstap te maken naar duurzame warmte. Het onderschrijft nog eens dat de keus die wij jaren geleden al hebben gemaakt voor het nuttig hergebruik van restwarmte door huishoudens en bedrijven via warmtenetten juist is geweest. Wij gaan zeker door op deze ingeslagen weg.”

In 2014 is het sorteerproces van kunststof verpakkingsafval verbeterd, waardoor vanaf 2015 90% van het kunststof verpakkingsafval wordt hergebruikt. Een andere belangrijke stap in het winnen van waardevolle grondstoffen uit afval is ook gezet door samenwerking in de slibketen met Slibverwerking Noord-Brabant en Ecophos. Hierdoor kan straks de voor de voedselproductie belangrijke grondstof fosfaat teruggewonnen worden uit vliegas. Daarnaast kan vanaf 2016 met een nieuwe manier van wassen van bodemassen (die overblijven na verbranding van restafval) circa 85% van de bodemas zonder verdere milieubelasting vrij toegepast worden in de wegenbouw. HVC voldoet hiermee eerder aan de doelstelling dan is afgesproken met de sector in de Green Deal (doelstelling 50% in 2017).

Begin vorig jaar is in Dordrecht de stoomleiding naar chemiebedrijf DuPont in bedrijf genomen. Deze samenwerking levert voor de stad Dordrecht een flinke CO2-besparing op. In mei 2014 startte de bouw van Gemini, het grootste Nederlandse windpark op zee, waarin HVC voor 10% participeert en waar vanaf 2017 Nederlandse groene windenergie wordt opgewekt voor ruim 650.000 huishoudens. HVC ontvangt 15% van de groene stroom uit dit park, dit is voldoende voor zo’n 100.000 huishoudens. Vorig jaar is ook de bouw van het nieuwe windpark Trianel Windpark Borkum West II afgerond. De energieproductie bedraagt op jaarbasis 750.000 MWh. HVC heeft een belang van ruim 6% in dit park, waarmee op jaarbasis ruim 14.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. In oktober is de bio-energiecentrale in Alkmaar, die door een brand in juli 2013 kwam stil te liggen, weer in bedrijf genomen. Deze installatie levert voor circa 60.000 huishoudens groene energie. Eind 2014 werd een lokaal duurzaam energiebedrijf actief: DECRA, waarbij de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard samen met HVC de duurzame energieproductie willen aanjagen en behaalde winsten opnieuw investeren in duurzame energieprojecten. De eerste windturbine waarin DECRA participeert is recentelijk gebouwd en in bedrijf genomen.

HVC schrijft na drie jaren van verliezen in 2014 weer zwarte cijfers, ondanks de matige economische omstandigheden in Nederland. Het nettoresultaat verbeterde met €10 miljoen, van € -4,9 miljoen (2013) naar €5,1 miljoen (2014). Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) komt uit op €110 miljoen, dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar (€111 miljoen). De vrije kasstroom over 2014, na storting van het eigen vermogen in het windpark Gemini, bedroeg €43 miljoen (2013: €76 miljoen). Op de totale leningenportefeuille werd €29 miljoen afgelost. Door een groot aanbod van restafval uit het buitenland is HVC er in 2014 in geslaagd vollast te realiseren terwijl tegelijkertijd, overeenkomstig de ambitie van de aandeelhouders, het aanbod van huishoudelijk afval verder afnam.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.