Ads Top

Onderzoek: bevorderen van materiaalhergebruik van houten verpakkingen

Volgens de Raamovereenkomst Verpakkingen II dient het minimumpercentage materiaalhergebruik voor houten verpakkingen in de afvalfase de komende jaren van 25% naar 45% te worden verhoogd. Nyenrode Business Universiteit en Stichting Probos hebben in opdracht van Stichting Nedvang en Stichting Kringloop Hout onderzocht in hoeverre dit percentage kan worden behaald en op welke wijze dit zou moeten worden gerealiseerd.
In het onderzoeksrapport "Het bevorderen van materiaalhergebruik van houten verpakkingen in de afvalfase" komt naar voren dat houten verpakkingen in de afvalfase te snel voor energieopwekking worden ingezet. De afgelopen jaren is met de komst van bio-energiecentrales (BECs) een afzetmarkt in Nederland ontstaan die grote volumes afvalhout vraagt. BECs zijn met subsidies op groene stroom, ingesteld door de overheid via een SDE+ regeling, in staat een relatief goede prijs voor afvalhout te betalen. De houten verpakkingen kunnen echter vaak nog prima voor product- en materiaalhergebruik worden ingezet. Het onderzoeksteam concludeert dat met ongewijzigd beleid de doelstelling van 45% niet gehaald zal worden.
Aanleiding voor het onderzoek zijn nieuwe afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkend bedrijfsleven in de Raamovereenkomst voor de periode 2013-2022, waarin is vastgelegd dat het percentage materiaalhergebruik voor houten verpakkingen stapsgewijs zal worden verhoogd naar 45%: 45% materiaalhergebruik als streefdoel in 2017 en als resultaatsdoel in 2022.
Het percentage materiaalhergebruik voor houten verpakkingen is echter sinds enige jaren aan het dalen. De huidige taakstelling in Nederland is 25% materiaalhergebruik voor houten verpakkingen. Over het jaar 2009 werd nog 38% van de houten verpakkingen als materiaal hergebruikt. Uit de monitoring over 2010 en over 2011 bleek het percentage respectievelijk verder naar 32% en 30% te zijn gedaald.
De dalende trend in het percentage materiaalhergebruik wordt door de branche, producenten/importeurs en stakeholders als zorgwekkend ervaren. De sector zet zich graag in voor een zo hoog mogelijk percentage materiaalhergebruik houten verpakkingen. Weliswaar is hout een snel regenereerbare grondstof, maar behoort wel zo lang mogelijk in de keten te blijven om de duurzame eigenschappen van deze grondstof optimaal te benutten. De Ladder van Lansink is in deze duurzaamheidgedachte het uitgangspunt: eerst producthergebruik (het al dan niet na reparatie opnieuw op de markt zetten van de houten verpakking), vervolgens materiaalhergebruik (de grondstof hout aanwenden voor onder meer spaanplaat, palletklossen en houtvezelpallets) en alleen als het hiervoor niet meer kan worden ingezet, volgt energetische toepassing.
Volgens het rapport kan de in de Raamovereenkomst geformuleerde doelstellingen bij ongewijzigd beleid niet worden behaald. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de markt van houten verpakkingen in de gebruikers- en in de afvalfase. Interventies zijn geanalyseerd en getoetst die aan een hoger percentage materiaalhergebruik kunnen bijdragen.
IenM onderkent de problematiek van dalend materiaalhergebruik en de ongewenst gecreëerde marktverstoring. Om het percentage materiaalhergebruik van herbruikbaar verpakkingshout te optimaliseren, is in de Raamovereenkomst overeengekomen dat onder eindverantwoordelijkheid van IenM een werkgroep wordt opgericht om de problematiek van dalend hergebruik versus niet toelaatbaar bijstoken aan te pakken. Het onderzoeksrapport van Nyenrode en Probos zal tevens in de werkgroep worden behandeld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.